Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu  na podstawie wskazań rady pedagogicznej po uzyskaniu stanowiska rodziców. Wskazania rady pedagogicznej powinny być zgodne z przedstawianym przez CKE możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu.

Więcej…

 

Nowa forma sprawdzianu od roku szkolnego 2014/2015
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

Więcej…

 

Informujemy Rodziców o możliwości ubiegania się o dofinansowanie obiadów szkolnych dla dziecka za pośrednictwem Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Więcej…

 

W roku szkolnym 2014/2015 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonymi w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie są:
31.10.2014 r.; 10.11.2014 r.; 02.01.2015 r.;
01.04.2015 r.; 30.04.2015 r.; 05.06.2015 r.,

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

 

W dniach 26-27 września 2014 r. dla uczczenia 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego na budynku naszej szkoły wywieszone zostaną flagi narodowe.

Więcej…

 

Zebranie ogólne Rady Rodziców z przedstawicielami klas i dyrekcją szkoły oraz wybory uzupełniające do Zarządu Rady Rodziców odbędą się dnia 25 września (czwartek) o godz. 17:00 w stołówce szkolnej.

Zapraszamy